Wielka przyszłość wielkiej płyty

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. Skorzystać mają właściciele budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, samorządy oraz inwestorzy, którzy przy okazji prowadzenia prac termomodernizacyjnych zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja się opłaca

Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Proponowane uzupełnienie ustawy związane jest z wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej dotyczących stanu technicznego budynków wielkopłytowych, które wskazują, że mimo, iż budynki są bezpieczne pod względem konstrukcyjnym, elementy stalowe łączące warstwę konstrukcyjną ściany zewnętrznej z warstwą fakturową, mogą być źródłem awarii. Zdaniem autorów raportu dalsze użytkowanie budynków z wielkiej płyty wiąże się więc z potrzebą przeprowadzania specjalistycznych przeglądów okresowych oraz ocen stanu technicznego i badań przydatności do użytkowania budynków, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów na prace konserwacyjne, naprawy bieżące i ewentualne modernizacje budynków. Zgodnie z nowym art. 5a, za wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie, przysługiwało będzie inwestorowi dodatkowe wsparcie w wysokości 50 % kosztów.

Zmianie ulegną także zasady wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą się modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, które pod rządami obowiązującej ustawy nie mają możliwości ubiegania się o premie remontowe. Zgodnie z projektowanymi zmianami natomiast, jednostki samorządu terytorialnego lub spółki należące w 100% do samorządu gminnego będą mogły liczyć nawet na 50 % premię remontową w przypadku realizowania przedsięwzięcia remontowego dotyczącego budynków wielorodzinnych, których jedynym właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, gmin znajdujących się w województwach, które przyjęły uchwały antysmogowe oraz budynków, w których w ramach wspieranego przedsięwzięcia zostanie zmodernizowany system grzewczy i/lub które zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej.

Z uwagi na to, iż przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w budynkach komunalnych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wiążą się z dodatkowymi nakładami związanymi z zaleceniami konserwatora odnośnie przeprowadzenia prac z zastosowaniem odmiennej techniki, premia wynosić będzie 60 %.

Premiowanie odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, działania mające na celu poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych społeczeństwa mają skutkować także poprawą efektywności energetycznej, walką ze zjawiskiem smogu oraz z ubóstwem energetycznym. Zdaniem autorów projektu powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez zastąpienie nieodnawialnych źródeł energii mikroinstalacją fotowoltaniczną lub turbiną wiatrową. Z tej przyczyny, w projekcie zaproponowano, aby w przypadku, gdy wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku zostanie zainstalowany system fotowoltaniczny bądź turbina wiatrowa, o mocy odpowiednio 2 kW w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 10 kw – w przypadku pozostałych budynków, wysokość premii wyniesie 21 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację stosownych urządzeń. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu „Dolne limity zainstalowanej mocy mają na celu wyeliminowanie przypadków, gdy dany inwestor instaluje minimalną moc tylko po to, by skorzystać z dodatkowego wsparcia prowadzonej termomodernizacji. Górny limit zainstalowanej mocy wynika natomiast z definicji „mikroinstalacji”, która znajduje się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, i wynosi 50kW.”

Nowe zasady

Nowelizacja wiązać się będzie również z nowymi zasadami ubiegania się o premię. Zmianie ulec ma między innymi sposób obliczania premii – premia będzie stanowiła stały odsetek kosztów przedsięwzięcia. Zrezygnowano zatem z podwójnego odnoszenia jej maksymalnego limitu zarówno do kredytu jak i kosztu inwestycji. Wprowadzono także minimalny udział kwoty kredytu w kosztach inwestycji. Zgodnie z nowym art. 3 ust. 2 – „Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.” Projekt przewiduje również możliwość wypłaty premii kompensacyjnej w 4 transzach po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

Dodatkowo, po wejściu w życie nowelizacji, współwłaściciele będący osobami fizycznymi, posiadający co najmniej 80 % udziałów we współwłasności będą mogli ubiegać się o premię kompensacyjną. Powyższe zdaniem autorów projektu ma umożliwić realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy współwłaściciel posiadający nie więcej niż 10 % udziałów nie będzie zainteresowany wystąpieniem o premię kompensacyjną, lub gdy miejsce jego pobytu nie będzie znane.
Termomodernizacja nie dla wszystkich ?

Premia termomodernizacyjna ulegnie natomiast proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne (art. 5 ust. 3), dodatkowo wsparcie w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej zostanie udzielone wyłącznie w przypadku, gdy prace nie zostały sfinansowane ze środków publicznych ( art. 4). Ustawodawca wprowadzi również ograniczenia w postaci maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat premii termomodernizacyjnych, remontowych lub kompensacyjnych.

Prace termomodernizacyjne mogą objąć nawet 52 tys. budynków wielorodzinnych w całej Polsce, zaś wartość dofinansowania publicznego może wynieść 7 mld zł. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, jednak zgodnie z deklaracjami zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku.