Zmiany w zakresie właściwości sądu pracy

Kolejną istotną zmianą wprowadzaną w ramach omawianej nowelizacji będzie również zmiana art. 461 KPC regulującego kwestie właściwości sądu pracy. Począwszy od dnia 7 listopada 2019 roku powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy będzie mogło zostać wytoczone już tylko przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź sąd, na którego obszarze właściwości praca była, jest lub miała być wykonywana. Niedopuszczalne będzie natomiast wytoczenie powództwa przed sąd właściwy dla miejsca położenia zakładu pracy.

W praktyce ww. zmiana utrudni dochodzenie roszczeń, np. względem pracowników terenowych, których obszar pracy znajduje się poza siedzibą pracodawcy. W takiej sytuacji, w razie naruszeń dających podstawę do złożenia pozwu przeciwko pracownikowi, pracodawca zmuszony zostanie bowiem do złożenia go do sądu oddalonego od swojej siedziby, często znajdującego się nawet na drugim końcu kraju.

Zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach pracowniczych

Poza omówionymi powyżej zagadnieniami warto również zwrócić uwagę na zmianę, która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. i odgrywa istotną rolę w sporach pracodawców z pracownikami. Przekształceniu uległy bowiem zasady uiszczania opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Od 21 sierpnia 2019 roku wprowadzone zostały następujący zasady związane z ponoszeniem opłat sądowych:

  1. obowiązek uiszczania opłaty podstawowej od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach o wartości przedmiotu sporu nie przewyższającej 50.000 zł został nałożony wyłącznie na pracodawcę,
  2. w przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł, opłata stosunkowa pobierana jest jednak zarówno od pracownika, jak i pracodawcy, od wszystkich ww. podlegających opłacie pism,
  3. opłata podstawowa, od pism, o których mowa w pkt 1, obciąża wyłącznie pracodawcę w przypadku spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

Zmiany w sposobie prowadzenia postępowania sądowego

Nowelizacja przepisów o postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych wprowadzi również zmiany w zakresie sposobu prowadzenia postępowania sądowego. Wiele ze zmian ma jednak znaczenie techniczne, związane wyłącznie ze sposobem przeprowadzania postępowania, a ich nadrzędnym celem jest usprawnienie przebiegu procesu.
W powyższym kontekście warto jednak wskazać, m.in na zmianę związaną z wyłączeniem możliwości stosowania reżimu postępowania uproszczonego do spraw z zakresu prawa pracy prowadzonych z udziałem ławników oraz niektórych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zmiana ta ma jednak znaczenie przede wszystkim procesowe, niedotyczące bezpośrednio relacji pracodawców i pracowników.