Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

W dniu 11 czerwca 2019 roku Rząd przyjął propozycję nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2020. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 2450,00 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa – 16,00 zł brutto za godzinę. Stawki te zostały obecnie przekazane Radzie Dialogu Społecznego i oczekują na JEJ decyzję do dnia 15 lipca 2019 roku. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie wyrazi swojego stanowiska we wskazanym terminie, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia zostanie ustalona przed Rząd do 15 września tego roku.

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy

W dniu 3 czerwca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 roku zmieniającą, m.in. przepisy k.p. w zakresie roszczeń z tytułu mobbingu oraz dyskryminacji, zasad korzystania z urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich przez pracowników – innych członków rodziny dziecka oraz wydawania świadectw pracy. Zmiany te wejdą w życie z dniem 7 września 2019 roku.

Mobbing i dyskryminacja

Nowelizacja k.p. znacznie rozszerzy katalog sytuacji, które będą mogły zostać uznane za dyskryminację. Katalog wymieniony w art. 113 oraz w art. 183a k.p. będzie bowiem katalogiem całkowicie przykładowym (otwartym), co w praktyce będzie oznaczało, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznane za dyskryminację. W konsekwencji zaś pracownicy będą mieli większe szanse na uzyskanie odszkodowania.

W kategorii mobbingu zmiana dotyczyła będzie poszerzenia zakresu sytuacji, w których pracownicy będą mogli wystąpić o odszkodowanie. Zgodnie z nowymi przepisami rozwiązanie umowy o pracę nie będzie już warunkiem niezbędnym do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania.

Szczególne uprawnienia związane z rodzicielstwem

Powyższa nowelizacja zrówna również uprawnienia pracowników – innych członków rodziny (np. dziadków dziecka) korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pozycją pracownika-ojca wychowującego dziecko przebywającego na takich urlopach. Zrównanie to dotyczyło będzie m.in. przyznania szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem dla takich osób, prawa do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy a wypadek bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę, czy otrzymania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem.

Nowe zasady wydania świadectw pracy

W zakresie świadectw pracy nowelizacja wprowadzi nowy termin: 14 dni do wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Co więcej, dodane zostanie dodatkowe uprawnienie dla pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, a dodatkowo – wprowadzi również nowe wykroczenie karane grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł związane z niewydaniem świadectwa pracy w terminie.

Zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych

W dniu 25 czerwca 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2019, poz. 1074). Do najważniejszych zmian przewidzianych we ww. nowelizacji nalezą:

  • zniesienie limitu wpłat na PPK poprzez wyeliminowanie górnej granicy 30-krotności podstawy wymiaru ustalanej zgodnie z zasadami pobierania składek emerytalno-rentowych;
  • modyfikacja definicji osoby zatrudnionej poprzez włączenie osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  • zmiana zasad dotyczących zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK w przypadku prowadzenia PPE;
  • uproszczenie terminów odprowadzania wpłat na PPK poprzez wyeliminowanie odrębnego terminu dotyczącego wpłat na PPK od wynagrodzenia wypłacanego częściej niż w okresach miesięcznych;
  • wykluczenie możliwości pobierania od osoby zatrudnionej wpłaty podstawowej niższej niż 2% w przypadku otrzymania w danym miesiącu wynagrodzenia przekraczającego poziom 1,2x minimalnego wynagrodzenia;
  • zmiana zasad prowadzenia negocjacji mających na celu podwyższenie wynagrodzenia przysługującego podmiotowi zatrudniającemu z tytułu realizacji zamówienia publicznego w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat na PPK;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania związkom zawodowym środków finansowych przez operatora Portalu PPK przeznaczonych na działania związane z edukacją i promocją PPK.