27 czerwca 2019 roku UODO opublikował stanowisko w kwestii badania pracowników alkomatem. Urząd analizując obecny stan prawny wskazał, że pracodawca na podstawie samego uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol w pracy jest zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do pracy. W takiej sytuacji, pracodawca na podstawie art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi może wezwać uprawnione służby w celu przeprowadzenia badania alkomatem lub pobrania krwi w celu zbadania stanu trzeźwości.

Jednocześnie Urząd wskazał, że nie ma więc podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Według UODO nie można więc traktować badania stanu trzeźwości pracowników m.in. jako formy monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 22 (3) § 4 Kodeksu pracy czy też działania niezbędnego dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

UODO wykluczył tym samym możliwość przeprowadzania przez pracodawców wyrywkowych i prewencyjnych badań trzeźwości pracownika.

Urząd zaznaczył, że informacja o stanie trzeźwości pracownika jest informacją o jego stanie zdrowia i jako taka może być przetwarzana za zgodą i inicjatywą pracownika (art. 221b KP). Oznacza to, że badanie alkomatem może być przeprowadzone przez pracodawcę, tylko wtedy gdy zażąda tego pracownik.

Mając na względzie stanowczy pogląd przedstawiony przez UODO rekomendujemy, aby pracodawcy zweryfikowali wewnętrzne regulacje oraz stosowaną praktykę i dostosowali ją do wymogów UODO. Nie należy zapominać, że pracodawca stan trzeźwości pracownika może ocenić na podstawie obserwacji zachowania pracownika i na podstawie uzasadnionego podejrzenia nie dopuścić pracownika do pracy oraz wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika, czy to w postaci kary porządkowej, czy też zwolnienia, nawet w trybie dyscyplinarnym.